شرایط مرجوعی کالا:


سفارش دهنده با تحویل کالای ارسال شده ، رضایت خود را از نوع، تعداد و سلامت کالا ابراز می نماید.


هر گونه نقص و یا عیب فنی بایستی در لحظه تحویل سفارش به متصدی تحویل کالا اعلام و کالا مرجوع گردد.


برای اطمینان خاطر مشتریان عزیز در کالاهای وزنی در صورت نارضایتی از جنس مذکور با هزینه مارکت آنلاین 110 مرجوع می گردد.


سیاست های کلی مارکت آنلاین 110 بصورتی است تا حداکثر راحتی و رضایت برای مشتریان خود را در بر داشته باشد و برای اطمینان خاطر بیشتر مشتریان عزیز بعد از سفارش و هنگام تحویل کالا وجه مذکور را پرداخت می کنند.