مشتریان عزیز توجه داشته باشند که هزینه ارسال سفارشات برای مبلغ بیشتر از 170 هزار تومان رایگان می باشد وبرای هریک از مناطق شیراز که بصورت زیر می باشد به مبلغ فاکتور اضافه می گردد:

 • منطقه 1 ( 8 هزار تومان )
 • منطقه 2 ( 8 هزار تومان )
 • منطقه 3 ( 9 هزار تومان )
 • منطقه 4 ( 5 هزار تومان )
 • منطقه 5 ( 6 هزار و 500 تومان )
 • منطقه 6 ( 8 هزار تومان )
 • منطقه 7 ( 10 هزار و 500 تومان )
 • منطقه 8 (  8 هزار و 500 تومان )
 • منطقه 9 ( 4 هزار تومان )
 • منطقه 10 ( 10 هزار تومان )
 • منطقه 11 ( 7 هزار و 500 تومان )